Den statliga tandvården styrs och drivs av Sveriges landsting. Till den hör det som i Sverige kallas Folktandvården. Den privata tandvården ägs och styrs av medlemmar och politiskt obundna branschorganisationer.

Folktandvården

Folktandvården ingår i den vård som drivs i offentlig regi av Sveriges 21 landsting. Ett landsting är en regionalt självstyrd enhet, och har funnits i Sverige sedan kommunalreformen infördes 1862. Landstingens ansvarsområden är bland annat regions- och lokaltrafikplanering samt hälso- och sjukvård.

I Sverige erbjuds barn och unga kostnadsfri tandvård genom landstinget. Inte förrän det år man fyller 23 år, börjar man bekosta tandvården på egen hand. Under 2018 har en dubblering skett av det allmänna tandvårdsbidraget, som gäller för personer mellan 22 och 64 år. Storleken på bidragshöjningen är beroende av en persons ålder.

Frisktandvård

Inom den statligt styrda tandvården går det att få så kallad Frisktandvård, som enklast kan beskrivas som en slags abonnemangsvård. I Frisktandvården ingår undersökning, utredning, hälsofrämjande/förebyggande vård, behandling av tandsjukdom och smärttillstånd, lagning, byte av tandkrona samt akut tandvård.

För en patient som önskar Frisktandvård upprättas ett personligt egenvårdsprogram. Patienten följer sedan vårdplanen utifrån eget behov, inklusive förebyggande och behandlande tandvård. Avtalet, som löper på tre år, har ett fast pris men kan oftast delbetalas per månad alt. kvartal. Ett avtal kan upprättas av en tandläkare eller en tandhygienist.

Privat tandvård

Privata tandvårdsorganisationer är generellt medlemsägda, och styrs därmed av sina medlemmar. Privattandläkare kan agera bollplank för såväl politiker, myndigheter och media, vilket kan påverka tandvårdens villkor på olika sätt. Privata tandläkare arbetar till exempel för fri prissättning samt för att konkurrens ska bidra till lika villkor för alla inblandade parter.

Att privata aktörer är öppna med priser, arbetsmetoder, kvalitetssäkringssystem och så vidare är en viktig bidragande orsak till en välfungerande tandvård. Det faktum att det finns såväl statliga som privata aktörer möjliggör konkurrens på lika villkor, då patienten kan välja den form av tandvård som denne anser är bäst.