Sverige anses av många som ett föregångsland vad gäller medicintekniska innovationer. Faktum är att ultraljudet, pacemakern, strålkniven, kuvösen, konstgjord njure och permobilen alla är svenska uppfinningar. Dessa uppfinningar har möjliggjorts mycket tack vare samverkansprojekt mellan medicintekniska företag, hälso- och sjukvården samt diverse högskolor med flera instanser.

Fokusområden

Några produktområden är mer i fokus än andra i satsningen på forskning och utveckling. I Sverige är det bland annat ortopediska implantat, medicinska instrument, fordon anpassade för funktionsnedsatta personer, strålnings- och steriliseringsutrustning samt respiration som omfattas mest av dessa satsningar.

Dock kan produktbeskrivningar, manualer och övrig information som rör användandet av

produkter och utrustning, upplevas som svårlästa av såväl läkare som tandläkare och patienter. Därför har Läkemedelsverket arbetat fram en vägledning, som kan användas av personal inom den tandtekniska verksamheten och de inom vården/tandvården som beställer produkter till sin verksamhet.

Kvalitetssäkring

Alla verksamheter använder någon form av kvalitetssäkringssystem för att regelbundet kontrollera arbetsmetoder, verktyg, mätutrustning mm. Inom tandvården görs bland annat kontroller av befintligt strålskydd. För att få lov att ha röntgenutrustning, och för att genomföra en röntgenundersökning, krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Oftast är det tandhygienister som har den formella kompetensen för att genomföra sådana undersökningar.

Det är sedan tandläkarens ansvar att tydliggöra syftet med vald behandling för patienten, samt om eventuella biverkningar och förändringar som kan uppstå. Även uppföljning och ställningstagande till fortsatt behandling ingår i tandläkarens arbetsuppgifter.

I verksamheten ingår också dokumentation av vårdgivarens arbetsmetoder: hur denne har gått tillväga för att identifiera, analysera samt minska eventuella risker i vården. Detta kallas för Patientsäkerhetsberättelse, och en sådan ska dessutom innehålla en beskrivning av vårdpersonalens arbete samt hur eventuella säkerhetssynpunkter från vårdtagare och anhöriga har bemötts och hanterats.

När det gäller förskrivning av receptbelagda läkemedel har en Tandläkare befogenheter inom vissa områden, vilket även gäller för tandhygienister men inte för tandsköterskor. Läkemedel som får skrivas ut är medicin som appliceras i munhålan, medel som förebygger tandsjukdomar och vissa smärtstillande, lugnande och muskelavslappnande medel.