Att ha väl fungerande hygienrutiner är oerhört viktigt inom vård- och omsorgssektorn, vilket innefattar bland annat sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar och apotek.

Det finns till och med forskning och utbildning inom områdena material, hälsa och miljö som syftar till att personer med fullföljd utbildning ska kunna arbeta i huvudsak med att uppdatera och utveckla väl fungerande system för rapportering och dokumentation.

Utbildning inom bland annat hållbar energi, klimatförändringar, hållbar produktion och livsmedelsproduktion är några områden som kan bidra till säkrare vårdrutiner och bättre kvalitetskontroller.

Varje vårdinrättning ska följa ett antal rutiner, bland annat för handhygien, användning av handskar/stänkskydd/arbetskläder, förebyggande åtgärder vid smitta, riskbedömning, skötsel och förvaring av instrument, sterilisering mm. Dessutom ska regelbundna egenkontroller av det hygien- och infektionsförebyggande arbetet genomföras.

Här följer exempel på sådant som regelbundet ska kontrolleras:

 • Att lämpliga kläder och tillbehör som handskar, munskydd, visir, ögonskydd etc. finns
 • Att rutiner finns för regelbunden processkontroll av autoklav och diskdesinfektor
 • Att det som ska vara sterilt och höggradigt rent dokumenteras väl
 • Att det finns metodbeskrivningar för rening av hand- och vinkelstycken samt ultraljudsinstrument vid eventuell smitta
 • Att det finns metodbeskrivningar, rengöring samt ytdesinfektion av instrument och övriga arbetsytor
 • Att det finns anvisningar för årlig skötsel/underhåll av vattenreningsanläggning
 • Att det finns aktuella och lokala föreskrifter för omhändertagande av smittförande, biologiskt och metalliskt avfall
 • Att det finns metodbeskrivningar för lokalvård av steril, behandlingsrum samt övriga lokaler
 • Att det finns skriftliga instruktioner för hur infektionskänsliga patienter ska behandlas
 • Att all berörd personal, inklusive vikarier, har fått och tagit del av aktuell information angående klinikens hygienrutiner
 • Att det finns ett vaccinationsprogram för personalen
 • Att åtgång av förbrukningsvaror såsom handskar, tvål, desinfektionsmedel mm. registreras
 • Att skriftliga anvisningar finns om förvaring av instrument
 • Att skriftliga åtgärdsprogram finns för uppkomsten av skär- och stickskador samt att dessa registreras
 • Att eventuella biverkningar vid användning av antiseptiska, plackhämmande och munhygieniska medel registreras och analyseras
 • Att registrering av sårinfektion, blödningar samt utebliven effekt/biverkningar efter operativa ingrepp och/eller antibiotikabehandling sker systematiskt